Miljöarbete

Miljöpolicy

Vi på NK Lundströms Trävaror AB arbetar för att minimera effekterna på miljön i vår verksamhet.
 
Vår verksamhet skall bedrivas utifrån de lagar och regler som finns inom vårt verksamhetsområde. Vidare skall vi leva upp till de åtaganden vi tagit genom miljöcertifieringen PEFC.
 
Där det är möjligt skall NK Lundströms Trävaror AB samverka med andra leverantörer för att utveckla miljövänligare tjänster som kan ge ökade miljövinster. 
 
De underleverantörer och samarbetspartners som vi arbetar med skall omfattas av dessa miljömål. 
 

Vi på NK Lundströms Trävaror AB arbetar för att minimera effekterna på miljön i vår verksamhet.
 
Vår verksamhet skall bedrivas utifrån de lagar och regler som finns inom vårt verksamhetsområde. Vidare skall vi leva upp till de åtaganden vi tagit genom miljöcertifieringen PEFC.
 
Där det är möjligt skall NK Lundströms Trävaror AB samverka med andra leverantörer för att utveckla miljövänligare tjänster som kan ge ökade miljövinster. 
 
De underleverantörer och samarbetspartners som vi arbetar med skall omfattas av dessa miljömål. 
 
Vi skall uppnå detta genom att:
  Inte ta emot virke som härstammar från:
–  Illegala avverkningar
  Från länder som, efter beslut av FN eller EU, omfattas exportsanktioner av skogsbaserade produkter. 
  Skogar med höga bevarandevärden*
  Skogar där genmanipulerade träd finns
  Skogar där hävdvunna eller medborgerliga rättigheter kränks 
  Områden som avskogats i syfte att omställa marken till skogsplantager eller andra vegetationstyper.
 

* I Sverige definierat som nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens definition och metodik. Undantag gäller avverkningar i syfte att förstärka naturvärden som skett i enlighet med skogsvårdsmyndighetens rekommendation.

– våra produkter skall uppfylla höga krav på produktsäkerhet och kvalitet.

– följa de åtaganden vi tagit genom miljöcertifieringen

– minimera avfallet och prioritera återvinning och återanvändning

– att kontinuerligt arbeta med förbättringar i vårt miljöarbete

– motivera och involvera våra anställda att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt

– vår verksamhet tillämpar gällande lagar och PEFCs policys

PEFC certifikat

NK Lundströms är certifierade enligt PEFC. 

Vi är därmed spårbarhetscertifierade och kan därför garantera att våra produkter inte kommer från kontroversiella källor som tex skyddad skog (exv naturreservat) eller nyckelbiotoper.  

Svensk PEFC skogsstandard omfattar tre delar; Skogsbruksstandard, Social standard och Miljöstandard som syftar till att utveckla en ekonomiskt uthållig och värdefull skogsproduktion samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljö, sociala och estetiska värden värnas.

Vil du veta mer om PEFC besök www.pefc.se 

Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete. 

Här hittar du kopior på våra PEFC-certifikat i pdf-format

Certifikat och intyg

Vid synpunkter eller klagomål på hur NKL tillämpar spårbarhetsstandarden, vänligen kontakta VD Peter Lundström, tel 0935-305 01 eller via e-post peter.lundstrom@nkltra.se

Kontaktinformation

0935 - 305 00
info@nkltra.se

Hitta hit

Tväråbäck 20
911 91 Vännäs