Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter

Information om NK Lundströms behandling av personuppgifter, m.m.

Introduktion

Koncernen KGL TRÄ AB med dotterbolag NK Lundströms Trävaror AB samt Koncernen KGL SKOG AB med dotterbolag NK Lundströms Trävaror KB samlar in och använder personuppgifter inom ramen för de olika verksamheterna. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig:
NK Lundströms Trävaror AB
Org.nr. 556107-8154
Tväråbäck 20
911 91 Vännäs
Telefon 0935 – 305 00

NK Lundströms Trävaror KB
Org.nr. 994000-1705
Tväråbäck 20
911 91 Vännäs
Telefon 0935 – 305 00

Dataskyddsombud:
Gunilla Ejelöv
Tväråbäck 20
911 91 Vännäs
Telefon 0935-305 04

Vilka uppgifter som avses

Med personuppgifter menas all information som på något sätt kan användas för att identifiera eller knytas till en enskild individ. De personuppgifter vi behandlar kan variera beroende på ändamålet. I stort sett samtliga behandlingar omfattar dock kontaktuppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress.

I de fall en registrerad person är vår avtalspart behandlas även ärenderelaterad information samt uppgifter nödvändiga för att hantera betalningar. I vissa fall behandlas uppgifter om den registrerades kund- och/eller leverantörssegment. Det förekommer även behandlingar av fastighetsrelaterade uppgifter.

Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter lämnas och inhämtas, innan och i samband med att en kundrelation inleds och ett avtal ingås och/ eller ett uppdrag lämnas, eller i övrigt i samband med en kundrelation. Uppgifterna behandlas av oss för administration och fullgörelse av ingångna avtal, samt för att NK Lundströms ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Vi samlar in personuppgifter som du själv frivilligt har tillhandahållit oss. Det kan ske genom kontakter via möten, email, telefon och andra sätt.

När du använder funktioner på vår webbplats som möjliggör för dig att lägga upp information eller annat material, ber vi dig notera att även sådan information kan innehålla personuppgifter. I de fall din information innehåller uppgifter om andra personer, får du enbart lägga upp sådan information som du har fått deras samtycke till att tillhandahålla. 
För att hålla personuppgifterna aktuella kan NK Lundströms komma att komplettera dem genom att hämta in uppgifter från privata och offentliga register, t.ex. uppdatering av adressuppgifter med hjälp av statens person- och adressregister, SPAR.

 

Laglig grund för behandlingen och lagringsperiod

Personuppgifter får bara behandlas för särskilda och uttryckligt angivna ändamål och får därefter inte behandlas för något sätt som går utöver dessa ändamål.

Vi på NK Lundströms behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra avtal, inkluderande att säkerställa utförande, administration och betalning samt framföra eller hantera krav. Personuppgifter behövs även för diverse affärsrelaterade kontakter före, under och efter de avtalade prestationerna.

I förhållande till skogsägande kan parter ha mer än en roll gentemot varandra. Vi behandlar personuppgifter om skogsägare i deras roll som leverantör av virke, som kund av skogsvårdstjänster samt som ägare till skogsfastighet som omfattas av skogsbruksplaner eller andra frågor relaterade till skogsnäring. Ändamålet att hantera samtliga frågor och åtagande som kan uppkomma i anslutning till relationen mellan oss och skogsägare. Vår lagliga grund för dessa behandlingar är för att fullgöra avtal i vilket den registrerade är part.

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och rikta relevanta erbjudanden direkt till våra befintliga eller potentiella kunder. Uppgifterna kan även komma att användas som underlag för analys och uppföljning av marknadsföringen i förbättringssyfte samt allmänt för att utveckla vår verksamhet.

Dina personuppgifter sparas under en begränsad tid och gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Undantag från gallring kan ske om NK Lundströms behöver uppgifterna för att följa lagkrav eller för att bevaka NK Lundströms rättsliga intressen.

 

Skydd och säkerhet

NK Lundströms vidtar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Alla uppgifter sparas i databaser skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg. Interna dokument anger hur behandling av personuppgifter ska ske. 

 

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Personuppgifter kan för angivna ändamål – med beaktande av laglig hantering – komma att lämnas ut till andra bolag inom koncernen eller till företag, såväl inom som utom EU/EES, som NK Lundströms samarbetar med. Uppgifterna kan också komma att lämnas ut till leverantörer som vi använder för olika tjänster. Främst avser det leverantörer vi använder för att sköta drift och underhåll av våra IT-system. Vi lämnar endast ut dina uppgifter till externa leverantörer om och i den mån det är nödvändigt. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning (personuppgiftsbiträden) får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos våra samarbetspartners.

Om NK Lundströms behandling av dina personuppgifter innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/EES vidtas åtgärder för att säkerställa en hög säkerhetsnivå och laglig hantering.

I vissa fall är NK Lundströms också skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter, t.ex. till Polismyndighet, Finansinspektionen, Skatteverket och Försäkringskassa om det rör utredning av brott eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

NK Lundströms kommer inte att lämna ut dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivs i detta avsnitt.

 

Cookies

Vi använder oss även av Google Analytics, en nätverksanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. Det är tredje part cookies som vi använder oss av i syfte att förbättra våra tjänster och för att ge en statistisk utvärdering av våra besökares trafik. Det är inte möjligt att spåra identiteten hos individer med dessa tjänster. Den information som genereras på detta sätt kan överföras till en server utomlands och lagras där. Du kan själv förhindra att cookies lagras genom att justera inställningarna i din webbläsare. För mer information, se GoogleAnalyticssekretesspolicy . Du kan läsa mer om Cookies på vår webbplats Klicka här

 

Dina rättigheter och rätt att inge klagomål

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som NK Lundströms behandlar, kan du lämna eller skicka en skriftlig – av dig undertecknad – begäran härom till NK Lundströms Trävaror AB Tväråbäck 20, 911 91 Vännäs.

Till samma adress kan du anmäla om att NK Lundströms ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter eller begära rättelse av felaktig eller ofullständig personuppgift. 
Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

Kontakta oss

Lediga tjänster

Media

Hitta hit

Nk Lundströms AB
Tväråbäck 20
911 91 Vännäs

Sociala medier